Genieten, Geloven, Groeien

Oudervereniging

Oudervereniging Basisschool EigenWijs is een vereniging van ouders waarvan één of meer kinderen ingeschreven staan als leerling van basisschool EigenWijs in Oirlo.
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit tien ouders. De verkiezingen vinden  plaats tijdens de algemene ledenvergadering die plaatsvindt in de eerste maanden van het schooljaar. De bestuursvergaderingen zijn ongeveer één maal per 6 weken op school, in aanwezigheid van één leerkracht en regelmatig ook de directeur.

Het bestuur:
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit 11 ouders. De verkiezingen vinden plaats tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar.
De bestuursvergaderingen vinden ongeveer 6x per jaar plaats op school in aanwezigheid van Andrea Hosper.

Dagelijks Bestuur:
- Voorzitter:
  Fabian Voermans
- Secretaris:
  Esther Wismans
- Penningmeester:        
  Toën Hermans

Contactpersoon inzameling oud papier:
Toën Hermans

Leden:
Lily Verstappen
Annelie van Osch
Rob Pluk
Melanie van Mil
Ellen Geerts
Winny Diender
Suzan Nellen
Judith Willemssen
 
Het doel van de Oudervereniging:
De Oudervereniging (OV) is een orgaan binnen de school gekozen door ouders.
De rechten en plichten zijn statutair vastgelegd bij de notaris: "De vereniging stelt zich, gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen, ten doel de samenwerking tussen de ouders en school, het schoolbestuur, de directie en het personeel, met betrekking tot onderwijs en vorming van leerlingen binnen de school en in verband met de school, te bevorderen. De vereniging handelt hierin conform de identiteit van de school."  De vereniging staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
  
Activiteiten van de Oudervereniging:
De Oudervereniging behartigt de belangen van de kinderen door:
 • Actief mee te denken over zaken die het beleid van de school betreffen (als achterban van de Medezeggenschapsraad).
 • De samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.
 • De betrokkenheid van ouders te bevorderen d.m.v. de algemene ledenvergadering aan het begin van het nieuwe schooljaar, al dan niet in combinatie met een presentatie van een gastspreker en het organiseren van activiteiten voor en met kinderen.
 
De Oudervereniging wil de kinderen die de school bezoeken een nog fijnere schooltijd geven.
De jaarlijks terugkerende activiteiten die de Oudervereniging bekostigt en/of (mee) organiseert, zijn:
 • Sinterklaas-, kerst- en carnavalsviering
 • Deelname aan Avondvierdaagse Venray
 • Bowling-, voetbal-, tafeltennistoernooi, vlakwatercross en atletiekdag
 • Activiteiten tijdens de laatste schooldag
 • Coördinatie inzameling oud papier (belangrijke bron van inkomsten)
 • Incidenteel: themaweek, feest, afscheid of jubileum
Verder bekostigt de Oudervereniging het volgende:
 • Schoolreis in groep 1 t/m 8
 • Een gedeelte van het schoolkamp in groep 8
De kosten van deze activiteiten worden jaarlijks opnieuw begroot op basis van voorgaande jaren en op basis van het actuele leerlingenaantal.
 
Lidmaatschap
Het lidmaatschap staat open voor de ouders/verzorgers. Zodra er een kind van u bij ons op school komt, kunt u vrijwillig besluiten om lid te worden. Uw kind mag dan deelnemen aan alle extra activiteiten die de Oudervereniging in samenspraak met de school organiseert en/of bekostigt. Besluit u om geen lid te worden van de Oudervereniging dan kan de school, in overleg met de Oudervereniging, besluiten om de leerling niet te laten deelnemen aan extra schoolse activiteiten waarvoor geen bijdrage is betaald.
  
Jaarlijkse contributie
De jaarlijkse geldelijke contributie bedraagt 10 euro per leerling. In groep 8 wordt bij deelname aan het schoolkamp eenmalig een extra bedrag gevraagd (in schooljaar 2017/2018 was dit vastgesteld op een bedrag van 25 euro per leerling). De contributie van 10 euro geldt ook voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen. Dit heeft te maken met het feit dat het merendeel van de activiteiten die door de Oudervereniging worden bekostigd, juist aan het einde van het schooljaar plaatsvinden.
 
De geldelijke contributie is niet hoog. Dit komt doordat de Oudervereniging jaarlijks ook nog een aanzienlijk bedrag verkrijgt uit de inzameling van oud papier.
De Oudervereniging vraagt namelijk van ieder gezin om 1 keer per jaar mee te helpen bij de net genoemde activiteit. Bent u niet in de gelegenheid om mee te helpen dan dient u voor elk kind in het gezin, dat bij ons op school zit 30,00 euro bij te dragen bovenop de verschuldigde contributie van het lidmaatschap van de oudervereniging (prijswijziging voorbehouden). Het staat u overigens vrij om iemand anders te vragen voor de inzameling van het oud papier, mits deze  persoon 18 jaar of ouder is. Het rekeningnummer waarop eventueel het bedrag van 30,00 euro dient te worden overgemaakt is Rabobank NL73RABO01387.04.376.
  
Oud papier
De inzameling van oud papier vindt plaats op elke 2e zaterdagochtend van de maand en duurt ongeveer twee uur. Jaarlijks ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven voor welke werkbeurten u kiest of dat u kiest voor betaling van 30,00 euro voor elk kind in het gezin, dat bij ons op school zit. Vervolgens wordt er op basis van de aanmeldingen een ophaalschema opgesteld van januari tot en met december. Mocht u ingedeeld zijn op een datum die u niet schikt, dan kan er onderling geruild worden.                                                                                                                 
Schoolgruiten
In het schooljaar 2012/2013 heeft de school deelgenomen aan het programma SchoolGruiten en na afloop van dit programma is dit initiatief voortgezet. Dit wil zeggen dat er iedere dag voor elk kind vers fruit/groente aanwezig is. De plaatselijke groenteboer zorgt voor vers fruit/groente tegen een vast bedrag per jaar. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk variatie in het aanbod van fruit/groente. Het bedrag wordt door de ouders/verzorgers zelf bekostigd en is vastgesteld op € 22,50 per kind per schooljaar. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de ouderbijdrage geïnd. Voor kinderen die instromen zal het bedrag naar rato worden bepaald.
 
Inning van de contributie
Als uw kind tijdens het schooljaar bij ons op school komt, krijgt u in het eerste jaar van ons een verzoek tot betaling van de contributie toegestuurd.
Voor het schooljaar daarop volgend, ontvangt u een machtiging voor automatische incasso. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze te ondertekenen, zodat wij de jaarlijkse contributie tijdens de gehele schoolperiode van uw kind gemakkelijk kunnen innen. U kunt deze machtiging inleveren bij één van de leerkrachten van school.
De eigen bijdrage voor het kamp in groep acht wordt overigens niet via automatische incasso geïnd. Hiervoor krijgt u te zijner tijd een verzoek tot betaling.
Het rekeningnummer van de Oudervereniging, waar de jaarlijkse contributie op terecht komt en waar het kampgeld op overgemaakt dient te worden, is Rabobank NL73RABO01387.04.376.