Genieten, Geloven, Groeien

SPOVenray

Basisschool EigenWijs maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOVenray). Binnen SPOVenray is sprake van een (eenhoofdig) College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Frans Laarakker vormt het College van Bestuur.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, financiën en facilitaire zaken op de 14 scholen en is werkgever van alle medewerkers van SPOVenray. 

Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een stafbureau, bestaande uit:

Staf personeel en organisatie:
Fraukje van Lieshout, beleidsmedewerker Personeel en Organisatie
Silvia van Went, personeelsconsulent
Jessica Holdinga, hoofd salarisadministratie

Staf onderwijs en kwaliteit:
Monique Hoeijmakers, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit
Margo Kampshof, Procesmanager kwaliteit
Ted Lenssen, coördinator XpeditieLab
Stijn Hendriks, coördinator ICT, wetenschap en technologie
Anke Lücker, orthopedagoog - generalist
Nicole Schwachöfer, orthopedagoog

Staf financiën
Willeke Wiesen, controller financiën
Fea Franssen, financiële administratie

Secretariaat:
Marij Koch, bestuurssecretaresse
Natasja Poels, secretaresse

Het bestuurskantoor is gevestigd op Eindstraat 20, 5801 CR te Venray en is telefonisch te bereiken via 0478-516215 of per mail via info@spovenray.nl

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Op 1 augustus 2019 bestaat de RvT uit de volgende leden:

Dhr. B. Linskens      Voorzitter
Mevr. S. Smeets      Vice-voorzitter
Dhr. H. Janssen       Lid
Dhr. P. Raedts         Lid
Dhr. P. Dings           Lid

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en stelt vast of deze de kwaliteit van
het onderwijs op een goede wijze bevordert, op een juiste manier met de beschikbare middelen om
gaat en het werkgeverschap zorgvuldig vorm geeft.

Voor u als ouder blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school
aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

Het College van Bestuur is verheugd dat het onderwijs op al haar scholen volgens de Inspectie van het
Onderwijs van voldoende kwaliteit is en alle scholen derhalve vallen onder het basisarrangement van
de Inspectie.

Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap is groot. Via de medezeggenschapsraad (M.R.) op schoolniveau en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) op stichtingsniveau wordt deze inbreng gewaarborgd. Beide Raden bestaan uit personeelsleden en ouders.

De school is er voor de ontwikkeling van kinderen. Omdat kinderen recht hebben op het beste onderwijs
heeft SPOVenray een strategisch beleidsplan 2019-2023 opgesteld. Dit beleidsplan is volledig gericht
op de brede ontwikkeling van uw kind opdat het al zijn/ haar talenten kan ontwikkelen. We willen
kinderen eigentijds onderwijs aanbieden dat ondersteund wordt door ICT. Hierdoor wordt de kwaliteit
van het onderwijs aan de kinderen verbeterd en meer op maat, passend bij de leer- en
ontwikkelingsvragen van uw kind. In dit strategisch beleidsplan worden doelen gesteld op basis van
vier thema's:
     1. De professional;
     2. Het kind
     3. De omgeving

Indien u hierover meer wilt weten, verwijzen wij u naar de website: www.spovenray.nl en naar de
website van uw school. De scholen hebben dit beleidsplan voor hun eigen school vertaald in een
Koersplan. Dit Koersplan is goedgekeurd door de MR van de school.