Genieten, Geloven, Groeien

Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets bewust of onbewust fout gaan, ook op een school. Kinderen of ouders/verzorgers, die zich het slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen hierover een klacht indienen. Wij willen u informeren over wat u kunt doen als u een klacht heeft over de school of iemand op de school. De school is aangesloten bij de Stichting KOMM (Klachten over Machtsmisbruik) en heeft daarmee ook de klachtenregeling van de Stichting overgenomen.

Aard van de klacht
In de klachtenregeling maken wij een onderscheid tussen:

    a. Klachten over machtsmisbruik
    Hieronder verstaan wij:
 • seksuele intimidatie
 • discriminatie
 • agressie en geweld
 • pesten
    b. Overige klachten
    De klachten kunnen gaan over:
 • het begeleiden van uw kind
 • de toepassing van een strafmaatregel
 • het beoordelen van uw kind
 • de organisatie van de school

Waar kunt u terecht:
De interne vertrouwenspersonen:
Soms is er sprake van een ernstige klacht die te maken heeft met een vorm van machtsmisbruik, w.o. seksuele intimidatie, agressie, geweld etc. Wij vinden het dan belangrijk, dat een dergelijke klacht niet binnen de school behandeld wordt, maar dat daarvoor onafhankelijke deskundigen worden ingeschakeld. De klachtenregeling van de Stichting KOMM voorziet daarin. Wanneer u een klacht heeft over machtsmisbruik kunt u daarvoor in eerste instantie terecht bij de interne vertrouwenspersonen voor onze school, Janneke Hendriks of Sandy Jacobs. De interne vertrouwenspersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u bekijken wat er moet gebeuren. De interne vertrouwenspersoon gaat niet zelf aan de slag met uw klacht, maar kijkt samen met U wat de verdere stappen zouden kunnen zijn.

De externe vertrouwenspersoon:
Als er op school sprake is van agressie, geweld, pesten of seksuele intimidatie kan een externe vertrouwenspersoon van de GGD worden ingeschakeld. Deze externe vertrouwenspersoon zorgt dat er voldoende informatie boven tafel komt en voorziet daarna de betrokkenen, zowel jongere,ouder of leerkracht van advies of ondersteunt deze op een andere manier. De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen en medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. Voor de externe contactpersoon kunt u contact opnemen met de GGD Limburg Noord, afdeling jeugdgezondheidszorg en vragen naar:
 • Mevrouw A. ten Doeschate
 • Mevrouw M. Klaassen
Te bereiken via telefoonnummer 088-1191291

Klachtenregeling "Overige klachten"
 • Wij gaan er vanuit, dat u met een klacht in eerste instantie naar de direct betrokkene gaat, bijvoorbeeld de groepsleraar van uw kind. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u met uw klacht bij de directie van de school terecht. Bent u niet tevreden over de wijze waarop de school uw klacht behandelt, dan kunt u het bestuur van onze school hierover inlichten. Namens het bestuur zal de algemeen directeur, Yvonne Raaijmakers, samen met u zoeken naar een bevredigende oplossing. Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat, dan wordt de klacht voorgelegd aan een klachtencommissie.
De klachtencommissie
Mocht u een officiële klacht willen indienen, dan komt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM. De commissie bestaat uit drie leden, die deskundig zijn op het gebied van machtsmisbruik, onderwijs en recht, t.w. een jurist en twee gedragsdeskundigen. De klachtencommissie zal u, de aangeklaagde en mogelijke getuigen uitnodigen voor een hoorzitting. Als het wenselijk is om jonge kinderen te horen zullen de gedragsdeskundigen het kind interviewen en hiervan video-opnamen maken. Wanneer de commissie haar onderzoek heeft afgerond, doet zij een uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt het bestuur van de school geadviseerd over de te nemen maatregelen. Het bestuur beslist uiteindelijk wat zij met dat advies doet. Als het advies niet opgevolgd wordt, dient het bestuur dit uitvoerig toe te lichten. Indien wenselijk kan de (ambtenaren-)rechter vaststellen of het besluit van het bestuur juist is.