Inloggen Social Schools

Missie en visie

Basisschool EigenWijs is een katholieke (fusie)school in Oirlo. De school staat voor een veilige, stevige basis voor groei en ontwikkeling. Kinderen uit verschillende gemeenschappen bereiden we in verbondenheid met elkaar en de omgeving voor om succesvol te functioneren in de 21e eeuw. De identiteit vind je bij ons vooral terug in begrippen als naastenliefde, rechtvaardigheid, dienstbaarheid en zorg om de medemens. Ons doel is om zo optimaal mogelijke, reële resultaten op onderwijsgebied en persoonlijke ontwikkeling te behalen, passend bij de mogelijkheden van ieder kind.De volgende 6 pijlers zijn hierbij onze uitgangspunten.

  • Geluk staat bij ons voorop
  • Leren is uitdagend en aantrekkelijk
  • Talent komt bij ons tot bloei
  • Leren van en met elkaar
  • Leren en innoveren in de veranderende maatschappij
  • Met onze samenwerkingspartners bereiken we meer

De 6 pijlers nader toegelicht...

Geluk staat bij ons voorop
Op BS EigenWijs staat het welzijn van het kind centraal. We gaan er van uit dat kinderen in een veilige, respectvolle omgeving het beste tot leren komen. Positieve, persoonlijke aandacht en waardering vergroten het zelfvertrouwen en het plezier van kinderen. We vinden het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een eerlijk, sociaal en verantwoordelijk mens. Van belang hierbij zijn onze duidelijke omgangsregels en adequate aanpak van pestgedrag.

"Elk kind is uniek en mag zijn eigen wijsje zingen"

 

Leren is uitdagend en aantrekkelijk
We dagen kinderen uit om actief aan het onderwijs deel te nemen. Onze kinderen leren op verschillende, aantrekkelijk en functioneel ingerichte werkplekken binnen en buiten de school. We werken met moderne methodes en hebben uitgebreide ICT-mogelijkheden.Rekenen, lezen, taal en spelling vormen een belangrijke basis en worden op een breinvriendelijke wijze aangeboden. Ontwikkeling van creativiteit en “21e eeuwse vaardigheden” zijn van grote betekenis om te kunnen participeren in de moderne maatschappij en krijgen de volle aandacht.

"We leren op verschillende en eigentijdse wijzen"

 

Talent komt bij ons tot bloei
Ons team is uitgerust om met verschillen om te gaan. In onze pedagogische en didactische benadering houden we rekening met de diversiteit aan talenten, leerstijlen en leermogelijkheden.Rust, ruimte, structuur en oog hebben voor het individuele kind helpen om aan de verschillen tegemoet te komen. Leren omgaan met deze verschillen maakt kinderen sociaal vaardig.

 

"Aandacht voor eigen wijsheid en gave"

 

Leren van en met elkaar
De school gaat voor kansrijke (combinatie)groepen. Binnen onze groepen benutten we naast individuele verwerking zoveel mogelijk kansen om kinderen van en met elkaar te laten leren. Onder andere door het verbinden van lesstof en kinderen. Met coöperatief leren en interactie tussen leerkracht en medeleerlingen boeken we meer leerwinst. Kinderen krijgen en nemen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces .

"Van samen leren worden we wijzer"

 

 

Leren en innoveren in de veranderende maatschappij
Onze leerkrachten hebben de pedagogische, didactische en organisatorische kwaliteiten om kinderen in kansrijke (combinatie)groepen te begeleiden. Ze brengen waarden en normen in gedrag over op kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars talenten en specialismen. Leerkrachten anticiperen op de veranderende maatschappij door zich te verdiepen in vernieuwingen en te focussen op dat wat de toekomst van onze kinderen vraagt. We laten ons echter niet teveel afleiden door hypes.

"Wegwijs in vernieuwingen en vaardigheden"

 

Met onze samenwerkingspartners bereiken we meer
Ouders zijn onze partners in onderwijs en opvoeding. Ook werken we nauw samen met instanties buiten de school zoals de bibliotheek, bedrijven, verenigingen en deskundige organisaties die ons helpen bij de ontwikkeling van kinderen. We kijken kritisch naar de mogelijkheden om onze doelen buiten de klassikale setting te bereiken.

"Wereldwijs worden we niet alleen"