Inloggen Social Schools

Oudervereniging

Oudervereniging Basisschool EigenWijs is een vereniging van ouders waarvan één of meer kinderen ingeschreven staan als leerling van basisschool EigenWijs in Oirlo. 

Het bestuur
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit 10 ouders. De verkiezingen vinden plaats tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar. De bestuursvergaderingen vinden ongeveer 6x per jaar plaats op school in aanwezigheid van de adjunct-directeur.

Naam Taak
Lisa Buddiger Voorzitter
Esther Wismans Secretaris
Toën Hermans Penningmeester & contactpersoon oudpapier
Rob Pluk Lid
Melanie van Mil Lid
Ellen Geerts Lid
Winny Diender Lid
Suzan Nellen Lid
Judith Willemssen Lid
Tom Strijbos Lid
Silvia Arts Lid

Het doel van de Oudervereniging
De Oudervereniging (OV) is een orgaan binnen de school gekozen door ouders.De rechten en plichten zijn statutair vastgelegd bij de notaris: "De vereniging stelt zich, gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen, ten doel de samenwerking tussen de ouders en school, het schoolbestuur, de directie en het personeel, met betrekking tot onderwijs en vorming van leerlingen binnen de school en in verband met de school, te bevorderen. De vereniging handelt hierin conform de identiteit van de school." De vereniging staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Activiteiten van de Oudervereniging De

Oudervereniging behartigt de belangen van de kinderen door:

 • Actief mee te denken over zaken die het beleid van de school betreffen (als achterban van de Medezeggenschapsraad).
 • De samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.
 • De betrokkenheid van ouders te bevorderen d.m.v. de algemene ledenvergadering aan het begin van het nieuwe schooljaar, al dan niet in combinatie met een presentatie van een gastspreker en het organiseren van activiteiten voor en met kinderen.

De Oudervereniging wil de kinderen die de school bezoeken een nog fijnere schooltijd geven. De jaarlijks terugkerende activiteiten die de Oudervereniging bekostigt en/of (mee) organiseert, zijn:

 • Sinterklaas-, kerst- en carnavalsviering
 • Deelname aan Avondvierdaagse Venray
 • Bowling-, voetbal-, tafeltennistoernooi, vlakwatercross en atletiekdag
 • Activiteiten tijdens de laatste schooldag
 • Coördinatie inzameling oud papier (belangrijke bron van inkomsten)
 • Incidenteel: themaweek, feest, afscheid of jubileum

Verder bekostigt de Oudervereniging het volgende:

 • Schoolreis in groep 1 t/m 8
 • Een gedeelte van het schoolkamp in groep 8

De kosten van deze activiteiten worden jaarlijks opnieuw begroot op basis van voorgaande jaren en op basis van het actuele leerlingenaantal. 

LidmaatschapHet lidmaatschap staat open voor de ouders/verzorgers. Zodra er een kind van u bij ons op school komt, kunt u vrijwillig besluiten om lid te worden.Jaarlijkse contributieDe jaarlijkse geldelijke contributie bedraagt €15,00 per leerling. In groep 8 wordt bij deelname aan het schoolkamp eenmalig een extra bedrag gevraagd. De contributie van €15,00 geldt ook voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen. Dit heeft te maken met het feit dat het merendeel van de activiteiten die door de Oudervereniging worden bekostigd, juist aan het einde van het schooljaar plaatsvinden. 

De geldelijke contributie is niet hoog. Dit komt doordat de Oudervereniging jaarlijks ook nog een aanzienlijk bedrag verkrijgt uit de inzameling van oud papier.De Oudervereniging vraagt namelijk van ieder gezin om 1 keer per jaar mee te helpen bij de net genoemde activiteit. Bent u niet in de gelegenheid om mee te helpen dan dient u voor elk kind in het gezin, dat bij ons op school zit €30,00 bij te dragen bovenop de verschuldigde contributie van het lidmaatschap van de oudervereniging (prijswijziging voorbehouden). Het staat u overigens vrij om iemand anders te vragen voor de inzameling van het oud papier, mits deze  persoon 18 jaar of ouder is. Het rekeningnummer waarop eventueel het bedrag van €30,00 dient te worden overgemaakt is Rabobank NL73RABO01387.04.376.  Inning van de contributieAls uw kind tijdens het schooljaar bij ons op school komt, krijgt u in het eerste jaar van ons een verzoek tot betaling van de contributie toegestuurd.Voor het schooljaar daarop volgend, ontvangt u een machtiging voor automatische incasso. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze te ondertekenen, zodat wij de jaarlijkse contributie tijdens de gehele schoolperiode van uw kind gemakkelijk kunnen innen. U kunt deze machtiging inleveren bij één van de leerkrachten van school. De eigen bijdrage voor het kamp in groep 8 wordt overigens niet via automatische incasso geïnd. Hiervoor krijgt u te zijner tijd een verzoek tot betaling. Het rekeningnummer van de Oudervereniging, waar de jaarlijkse contributie op terecht komt en waar het kampgeld op overgemaakt dient te worden, is Rabobank NL73RABO01387.04.376.